zrealizowane projekty

Rok 2022/2023

W dobrą stronę - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas I

Elementy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning / Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe) na lekcjach języka angielskiego

Innowacja pedagogiczna "Ultimate Frisbee"

Innowacja organizacyjno - metodyczna: Music Shot

Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Podstawy języka angielskiego w medycynie

Rok 2020/2021

„Nauka realioznawstwa i kulturoznawstwa  na zajęciach języka angielskiego z  wykorzystaniem metod aktywizujących"

"WHAT'S IN THE NEWS TODAY - wiadomości z kraju i ze świata

Innowacja pedagogiczna „Szkolne laboratorium chemiczne”

Innowacja pedagogiczna "Zadziwiający świat biologii - doświadczenia źródłem wiedzy"

 

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie poprawności i sprawności posługiwania się językiem polskim.

Wykorzystanie niekonwencjonalnych metod nauczania w zakresie poznawania kultury krajów nauczanych języków obcych poprzez udział młodzieży w „Międzyszkolnym Festiwalu Twórczości Scenicznej w Językach Obcych”.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej im. s. Mirosławy Kozioł "A Duch wieje kędy chce"

Edukacja medialna.

Turniej recytatorski „Z wierszem do ludzi” – kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie oraz promocja talentów uczniowskich.

Neurodydaktyka w akcji, czyli wzmacnianie wewnętrznej motywacji uczniów na lekcjach języka angielskiego.

„Ucz się sam, powtarzaj wspólnie, czyli elementy odwróconej lekcji (flipped classroom) na zajęciach języka angielskiego.”

Innowacja pedagogiczna „Tutaj kiedyś był nasz dom...”, czyli dzieje i zagłada zamojskich Żydów

Elementy programowania, robotyka i podstawy programowania urządzeń mobilnych.


Nie Jestem Byle Kim

„Zwolnieni z teorii” to ogólnopolska olimpiada, która zachęca uczniów do angażowania się w życie  społeczne. Troje uczniów naszej szkoły – Barbara Ptak (2i), Justyna Nadłonek (2i) oraz Dominik Dębiński (2a) realizuje projekt „Nie Jestem Byle Kim”.

Licealiści dostrzegli, że ich rówieśnicy często nie umieją w pełni ocenić swoich możliwości, kierują się głosem większości lub pozostają bierni, to z kolei prowadzi do rosnącego niezadowolenia ze swojego życia. Uczniowie, którzy realizują projekt, chcą zapobiegać takiemu zjawisku. Dążą do tego poprzez przeprowadzanie wykładów i warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz prowadzenie fanpage'ów na portalach społecznościowych - Facebooku i Instagramie. Wkrótce w naszym mieście pojawią się również plakaty związane z realizowanym projektem. Zachęcamy do śledzenia postępów trójki licealistów, działających pod patronatem I Liceum, Prezydenta Miasta Zamość oraz Tygodnika Zamojskiego. 

Linki: https://www.facebook.com/NieJestemByleKim/

https://www.instagram.com/njbk_zmc/?hl=p

http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/Tytul-Szkoly-Kompetencji-Przyszlosci-dla-naszego-Liceum-1431

http://www.1lo.com.pl/aktualnosci/Nie-Jestem-Byle-Kim-1396

https://www.facebook.com/NieJestemByleKim/

 

WF z klasą

Koordynator p. Maciej Kokoszka

Program dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Jego celem jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wf-u, a zajęcia te powinny być urozmaicone i dostosowane do możliwości i zainteresowań młodzieży.

 

 

Nowa era informatyki

Koordynator projektu: p. Zbigniew Pałka

Projekt „Nowa era informatyki” przewiduje opracowanie innowacyjnego programu nauczania z zestawem materiałów i narzędzi dydaktycznych.

Podstawa programowa z informatyki rozszerzonej dla szkół ponadgimnazjalnych w wymiarze 180 h został podzielona na 45 modułów, z którego każdy składa się z 4 jednostek lekcyjnych. Każdy moduł zawiera krótkie filmiki wyjaśniające zakres danego materiału, symulacje pozwalające na praktyczne przedstawienie omawianych zagadnień, materiały dodatkowe, w których znajdziemy różnorodne ciekawostki i linki związane z tematem.  Ponadto specjalnie opracowane i gotowe do wydruku notatki do każdego z modułów oraz uwzględniający indywidualny poziom uczniów zbiór e-zdań. 

 

Program w wersji pdf do pobrania dostępny jest tutaj.

 

Opinie na temat programu wyrazili:

mgr Monika Skucińska (opinia cz. 1, opinia cz. 1) - nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny ds. edukacji informatycznej Urzędu Miasta Krakowa, współautor i realizator wielu projektów edukacyjnych, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (opinia cz. 1, opinia cz. 2) - profesor nauk technicznych, biocybernetyk, automatyk i informatyk, 12 krotny Doktor Honoris Causa, 3 krotny Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, autor wielu publikacji dotyczących nauczania informatyki, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym

dr hab. Marek Skomorowski, prof. UJ (opinia) - profesor nauk technicznych, informatyk, wielokrotny Dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym

dr hab. Janusz Morbizter, prof. UP - profesor w zakresie edukacji medialnej, organizator licznych konferencji naukowych i sympozjów, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym MERMIDON.

 

W ramach projektu każda klasa biorąca udział otrzymała zestaw klocków Lego Mindstorms.

 

MERMIDON jest platformą e-learningową stworzoną specjalnie na potrzeby projektu „Nowa  era informatyki”. Szereg wbudowanych narzędzi pozwala z jednej strony na indywidualny dobór tempa nauki do potrzeb ucznia, z drugiej strony zapewnia realizację treści zgodnie z podstawą programową. Zaimplementowane elementy platformy są wypadkową prostoty obsługi i doskonałej funkcjonalności, typowej dla najlepszych systemów do nauki zdalnej. Warto podkreślić, że jądro platformy MERMIDON jest cały czas udoskonalane zgodnie ze światowymi trendami w tego typu systemach stanowiąc autorskie rozwiazanie firmy GINT.

 

Przyroda w liceum

Koordynator projektu: Marta Dynowska

 

Celem projektu jest poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów liceów ogólnokształcących poprzez przeszkolenie nauczycieli oraz wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody dla II i III klasy wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 01 listopada 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Multimedialny kurs nauczania przyrody, zawiera kilkaset filmów, animacji, ćwiczeń interaktywnych i innych form graficznych osadzonych w napisanym przystępnym językiem tekście.

 

Włącz się. Młodzi i media

Koordynatorzy: p. Krystyna Kamińska, p.Beata Wnuk

W ramach projektu uczniowie poznają język mediów. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media. Samodzielnie tworzą przekazy medialne.

 

Wzór na rozwój

Koordynator p. Marta Dynowska

Celem projektu jest przekonanie uczniów, że wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych ma praktyczne zastosowanie. Wpływa na jakość naszego życia codziennego, ma też wymiar społeczny.

 

Samorządy mają głos 2014 

Koordynator p. Magdalena Lis

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej uczniów, zapoznanie z mechanizmami demokracji i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

 

 

Informatyka-mój sposób na poznanie i opisanie świata

Koordynatorzy: p. Grzegorz Nogas, p. Andrzej Mazurkiewicz

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektów konkursowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. Projekt wpisuje się w Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach przedsięwzięcia opracowany został modelowy program nauczania przedmiotu informatyka dla liceum ogólnokształcącego (IV etap kształcenia, poziom podstawowy i rozszerzony). Treści programowe są realizowane jednak w ujęciu interdyscyplinarnym w powiązaniu przedmiotem fizyka, co stanowi o innowacyjnym charakterze tego programu. Program jest obudowywany zestawami materiałów dydaktycznych w postaci: scenariuszy lekcji, filmów edukacyjnych, prezentacji, symulacji, interaktywnych zadań dla uczniów oraz testów wiedzy. Zarówno program jak i materiały powstają w oparciu o nową podstawę. W ramach projektu program jest pilotażowo wdrażany w dwudziestu liceach ogólnokształcących na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W naszej szkole do udziału w projekcie wybrana została klasa 2D i nauczyciele przedmiotów: informatyka i fizyka (p. Grzegorz Nogas i p. Andrzej Mazurkiewicz). Celem projektu jest współpraca nauczyciel przedmiotów. Przedsięwzięcie ma przyczynić się przede wszystkim do kształtowania interdyscyplinarnego podejścia do edukacji szkolnej poprzez wzmacnianie w procesie dydaktycznym związków pomiędzy informatyką i fizyką. W projekcie informatyka jest przedstawiona jako znakomite narzędzie ułatwiające poznawanie 

i opisywania świata zachęcając do zagłębiania się w jej tajniki nie tylko uczniów, którzy wiążą swoją dalszą edukację ze studiami na tym kierunku, ale również tych, którzy myślą o studiach związanych z kierunkami przyrodniczymi lub matematyką.

Pilotażowe wdrożenie programu i materiałów w szkole przewiduje:

 

  • włączenie elementów programu nauczania oraz udostępnionych materiałów dydaktycznych 
  • w proces nauczania w szkole oraz realizacja sprawozdań z wykorzystania materiałów przez uczniów,
  • tworzenie autorskich materiałów dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym przez duet nauczycieli,
  • realizacja zajęć pozalekcyjnych dla grupy uczniów w formie spotkań interdyscyplinarnego koła zainteresowań pod opieką nauczycieli informatyki oraz fizyki.

 


 

 

„WF z klasą” – to ogólnopolski program edukacyjny, mający zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. „WF z klasą” ma służyć poprawie warsztatu nauczycieli i wsparciu szkół, m.in. poprzez przygotowanie opracowanych przez specjalistów propozycji zajęć.

 

Szkolny Koordynator Programu – Marcin Tomaszewski

Nauczyciel Wspierający – Agata Kucharska

 

Głównym celem programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF z klasą” jest zmiana sposobu myślenia o lekcjach wychowania fizycznego w polskich szkołach. Do współpracy zaproszone są wszystkie szkoły, mające na uwadze zdrowie swoich uczniów i pragnące zmienić niepokojące tendencje w materii wychowania fizycznego. Program dotyczy aktywności sportowej i rekreacyjnej dzieci i młodzieży, ma rozwijać sprawność fizyczną i wspomagać zdrowie. Jego celem jest zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wf-u, a zajęcia te powinny być urozmaicone i dostosowane do możliwości i zainteresowań młodzieży.

Nasza szkoła przystąpiła do programu „WF z klasą” 5 września 2013r. Podczas kolejnych dni nauczyciele wychowania fizycznego pan Marcin Tomaszewski i pani Agata Kucharska ustalili harmonogram działań związanych z akcją, jak i dokonali podziału obowiązków. W dniu 21 października 2013r. w naszej szkole została zorganizowana debata Sportowego Okrągłego Stołu w którą zaangażowali się uczniowie, dyrekcja szkoły oraz wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Obrady miały na celu poznanie opinii uczniów na temat prowadzonych lekcji wf-u (plusy i minusy) oraz zebranie ciekawych pomysłów i rozwiązań, aby każdy chętniej uczestniczył w zajęciach sportowych. Postanowiliśmy ocenić zajęcia, które odbywają się w naszej szkole i poszukać takich rozwiązań, które sprawią, że staną się one bardziej ciekawsze, wychodzące naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom młodzieży. Uczniowie i nauczyciele dokonali wyboru zadania do realizacji w ramach projektu, wspólnie zdecydowali się na organizację turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Klas I i II, oraz lekcje poza szkołą: basen, capoeira, zajęcia na siłowni, koszykówka, siatkówka, piłka nożna i samoobrona dla dziewcząt.

W ramach projektu „WF z klasą” zostały zorganizowane turnieje: Międzyklasowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców Klas I i II,  Lokalna Akcja Sportowa. W czerwcu 2014r. został rozegrany szkolny turniej  w „Dwa Ognie” dziewcząt, turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora I LO dla chłopców klas pierwszych oraz turniej piłki nożnej chłopców klas drugich. Mecze zostały rozegrane w zdrowej, sportowej atmosferze, przy pięknej słonecznej pogodzie i dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń, zarówno zawodnikom jak i kibicom.

 

Zrealizowane działania:

- równe rozgospodarowanie obiektów sportowych,

- wyjścia na OSiR dla wszystkich grup,

- muzyka podczas lekcji (w miarę możliwości)

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych po konsultacji z uczniami (dostosowanie godzin zajęć),

- wprowadzenie większej ilości gier zespołowych,

- krótsza rozgrzewka (w miarę możliwości)

- rywalizacja międzyklasowa,

- zdrowa rywalizacja.

 

Podsumowując udział naszej szkoły w programie, możemy śmiało powiedzieć, że udało się zaangażować do aktywnego udziału uczniów naszej szkoły, część grona pedagogicznego i wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego. Wprowadziliśmy propozycje nowych, mamy nadzieje atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, licząc, iż nasze pomysły na dłużej zagoszczą w postawach i zachowaniach uczniów.


Szkoła 2.0

Szkoła z klasą

Szkoła z klasą 2.0

Program skierowany jest do nauczycieli i dyrekcji wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.

Celem programu jest też rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Projekt w I LO

Dobre praktyki - dyrektorzy 2.0

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne.

Uczniowie naszego Liceum uczestniczą w projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt został opracowany przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Skierowany jest do uczniów, którzy rozpoczęli naukę w liceum w roku szkolnym 2010/2011. Młodzież uczestniczy w zajęciach przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do trzeciej).

W naszej Szkole działają 4 grupy wyrównawcze i 2 grupy zajęć rozszerzających wiedzę. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych w wymiarze 48 godzin w ciągu każdego roku szkolnego. Celem zajęć wyrównawczych jest wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej matury z matematyki. Zajęcia rozszerzające skierowane są do uczniów wykazujących zainteresowania matematyczne, mają pozwolić im rozszerzyć posiadaną wiedzę i rozwinąć umiejętności. Każdy typ zajęć wspomagany jest zgodnie z założeniami projektu przez różne formy pracy.

Program „Matematyka nie jest trudna – uwierz w siebie” oprócz zajęć wyrównawczych prowadzonych w szkole obejmuje:

- warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców PWSZ w Chełmie. Ich celem jest przybliżenie uczniom możliwości wykorzystania różnych narzędzi do niwelowania różnic kompetencyjnych, rozwijanie wiedzy oraz popularyzacja matematyki. Warsztaty odbywają się w cyklu trzyletnim, 2 wizyty w każdym roku szkolnym.

- seminaria metodyczne dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem słabym (6 seminariów po min. 6 godzin)

- doradztwo specjalistyczne w zakresie pracy z uczniem słabym

- internetowa klasa matematyczna

- konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem”

Program „Matematyka jakiej nie znasz – poszerz swoje horyzonty” obok zajęć rozszerzających odbywających się w szkole składa się z:

- warsztatów matematycznych prowadzonych przez pracowników PWSZ w Chełmie. Ich celem jest przybliżenie uczniom ciekawych zagadnień z zakresu matematyki i poszerzenie ich wiedzy. Warsztaty odbywają się po 2 razy w każdym roku trwania projektu.

- seminariów metodycznych dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym

- internetowej Ekstraklasy Matematycznej

- konkursów matematycznych „Zostań Euklidesem”.

Efektem pracy w ramach MUM jest uzupełnienie i wyrównanie różnic  w wiedzy i umiejętnościach matematycznych w przypadku uczniów słabszych, zaś rozszerzenie wiedzy i praktyki nawet o działy matematyki wyższej dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

Zdaniem uczniów i nauczycieli zajęcia MUM przyczynią się do  podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego  2013  z matematyki.

Projekt realizowany był od 3 do 30 września 2012 r. Został zakończony po wyborach do SU, które odbyły się w szkole 28 września 2012 r. Celem projektu było wsparcie szkół w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach. Zwiększenie prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły. Podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w szkole.

Adresatami projektu byli wszyscy uczniowie w szkole. O celach i sposobie realizacji projektu poinformowano uczniów na zebraniu SU. Na tablicy informacyjnej samorządu zamieszczono informacje o przebiegu kampanii wyborczej na Przewodniczącego SU. Rozwieszono w szkole plakaty profrekwencyjne otrzymane z CEO. Zamieszczano informacje o przebiegu wyborów na stronie internetowej szkoły, w szkolnej gazecie oraz na platformie CEO.

Magdalena Lis - lider zespołu

Mariusz Farion - członek zespołu

Wybory do SU zostały przeprowadzone 28 września 2012 roku, tak jak we wszystkich szkołach, które przystąpiły do projektu. Jako koordynatorów projektu na stronie CEO zgłoszono zespół składający się z nauczyciela i trzech uczniów (Magdalena Lis – koordynator, Jakub Łysejko, Małgorzata Kolasa, Piotr Kończyński).

W szkole odbyła się kampania wyborcza, z której relacje na bieżąco były opublikowane na platformie internetowej CEO. Kandydaci na przewodniczącego SU mogli zaprezentować tam swoje programy wyborcze i dzięki temu dotrzeć do większej grupy swoich wyborców.   W czasie kampanii wyborczej sztaby poszczególnych kandydatów przedstawiały   w formie plakatów, ulotek program wyborczy kandydatów.   Na przerwach odbywało się wiele spotkań kandydatów z wyborcami   Na tydzień przed wyborami zorganizowano debatę wyborczą, korzystając ze wskazówek zawartych w materiałach akcji. Na koniec zamieszczono w   Internecie   wyniki   wyborów   i   relacje   podsumowującą.  Wyniki   wyborów a zwłaszcza dane o frekwencji wyborczej można było zobaczyć na tle wyników szkół w całej Polsce. Samorząd Uczniowski, który organizował  wybory mógł skorzystać z poradnika dotyczącego organizacji wyborów i porównać, czy obowiązujące dotychczas  w  szkole  zasady  i  sposób  organizowania  wyborów  zgodny  jest z zalecanymi przez CEO dobrymi praktykami.

 

Strona projektu

 

Pobierz dokument pdf


Temat: Żydzi zamojscy – dzieje i zagłada.

 

Zgodnie z intencją projektu głównymi celami podjętych działań są te skierowane w stronę szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej, tj. rozpoznanie potencjału społeczności lokalnej oraz szukanie sojuszników do realizacji postawionych zadań. Odbiorcami treści projektu są przede wszystkim uczniowie I LO w Zamościu. Efekty realizacji poszczególnych modułów ilustrują gazetki szkolne, publikacje w Internecie i szkolnej gazecie ‘’Pod światło’’.

Realizacja projektu zakłada uaktywnienie młodych ludzi w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też uczniowie mieli za zadanie poznać historię  Żydów  zamojskich, znaleźć instytucje – sojuszników przydatnych w pracy nad projektem. W związku z tym młodzież  wzięła udział w konferencji naukowej „Zamość - miasto wielu kultur”, w wycieczce edukacyjnej do Muzeum  –  Miejsce  Pamięci w Bełżcu

i Synagogi.

 

Maria Bikowska - opiekun projektu

Paulina Adamowicz - członek zespołu

Michał Pałczyński - członek zespołu

 

Uczniowie zapoznali się z literaturą naukową i publicystyczną dot. dziejów Żydów w Zamościu. Efektem pracy uczniów były tematyczne gazetki szkolne, które cieszyły się zainteresowaniem odbiorców. Istotną wartością działań młodych ludzi była współpraca i udoskonalenie umiejętności pracy w grupie, co jest jednym z priorytetów „Młodego Obywatela”. Praca w projekcie zmotywowała zainteresowanych uczniów do głębszego poznania historii miasta i jego wielokulturowej tożsamości. Temat uzmysłowił młodzieży znaczenie społeczności żydowskiej w życiu naszego miasta; pozwolił poznać religię, obyczajowość starozakonnych a także skalę eksterminacji tej nacji w II wojnie światowej. Ważnym elementem wychowawczym była nauka pracy w grupie, dzielenia się zadaniami i odpowiedzialności za ich wykonanie.

 

Pobierz dokument pdf

 

Nazwa projektu: „Szkoła Pełna zasobów” - gospodarowanie metalami

 

Cele projektu:

 

  • metale rzadkie podstawą technologii komunikacyjnych XXI wieku
  • zapoznanie z problematyką gospodarowania metalami w kraju i na świecie
  • problem dostępności i handlu, ekologicznych konsekwencji eksploatacji oraz możliwości recyklingu
  • zaangażowanie uczniów w pracę metodą projektową – metody aktywizujące

 

W projekcie uczestniczy klasa 1J o profilu biologiczno-farmaceutycznym

Adresatami projektu jest społeczność szkolna.

 

Marta Dynowska - Koordynator zespołu

Krzysztof Bałuka - członek zespołu

Andrzej Mazurkiewicz - członek zespołu

 

W ramach realizacji projektu odbyła się konferencja wprowadzająca (Warszawa, 18-19.X.2012). Na lekcjach chemii, fizyki i biologii realizowane były tematy poświęcone tej tematyce. Przeprowadzone zostały warsztaty chemiczne, przygotowana została gazetka klasowa - MOJE ENERGETYCZNE SWIĘTA poświęcona problematyce oszczędzania energii. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty prowadzone przez koordynatorów CEO (gry symulacyjne, quizy, dyskusje przeprowadzone  z  15-to  osobową  grupą  uczniów  z  klasy). Projekt jest doskonałą okazją do podnoszenia świadomości społeczności szkolnej na temat ważnych, współczesnych problemów.

Pobierz dokument pdf

Spacer po Zamościu p. P. Linek

Celem projektu było  stworzenie innowacyjnego programu dla zwiedzających Zamość – możliwość uczestniczenia w grze miejskiej i wykorzystania gry planszowej (w języku polskim i angielskim) oraz zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Zamościa. Zostały przeprowadzone 2 edycje gry miejskiej.

 

Samorządy mają głos p. M. Lis

Projekt CEO, którego celem było wsparcie szkół w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Wybory do SU zostały przeprowadzone 28 września 2012 roku. Przedtem odbyła się kampania wyborcza, z której relacje na bieżąco były opublikowane na platformie internetowej CEO. Kandydaci na przewodniczącego SU mogli zaprezentować tam swoje programy wyborcze i dzięki temu dotrzeć do większej grupy swoich wyborców. Na tydzień przed wyborami zorganizowano debatę wyborczą, korzystając ze wskazówek zawartych w materiałach akcji.  Na koniec zamieszczono w Internecie wyniki wyborów i relacje podsumowującą. Wyniki wyborów a zwłaszcza dane o frekwencji wyborczej można było zobaczyć na tle wyników szkół w całej Polsce. Samorząd Uczniowski, który organizował  wybory mógł skorzystać z poradnika dotyczącego organizacji wyborów i porównać, czy obowiązujące dotychczas w szkole zasady i sposób organizowania wyborów zgodny jest z zalecanymi przez CEO dobrymi praktykami.