deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności I Liceum Ogólnokształcącego Im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://1lo.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-01

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

  • Pliki obrazkowe nie posiadają opisów alternatywnych
  • Część informacji jest umieszczona w postaci skanu
  • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Pałka

E-mail: zam.1lo@2com.pl

Telefon: 846392801

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Adres: 22 – 400 Zamość, ul. Akademicka 8

E-mail: zam.1lo@2com.pl

Telefon: 846392801

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego z siedzibą przy ulicy Akademickiej 8 w Zamościu zlokalizowane jest na parterze oraz 1 piętrze w 3 kondygnacyjnym budynku Akademii Zamojskiej. Wszystkie kondygnacje połączone są ze sobą schodami. Budynek o bryle na rzucie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem posiada główne wejście od Rynku Solnego, przy parkingu Miasta Zamość. Przed wejściem głównym znajdują się schodki. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest boczne wejście od ulicy Pereca, przy którym dostępna jest winda. W szkole jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na pierwszym piętrze. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.