o szkole

 

 Zajęcia pozalekcyjne

 

    Działalność szkoły nie zamyka się w ramach zajęć lekcyjnych. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój zajęć pozalekcyjnych, wśród których ważną rolę spełniają koła zainteresowań o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym. Rozwijają one zainteresowania i uzdolnienia uczniów i przyczyniają się do osiągnięć szkoły na konkursach i olimpiadach.

 Zespoły przedmiotowe 

 

    W liceum pracują trzy zespoły przedmiotowe, które integrują środowisko nauczycielskie, koncentrują swoje wysiłki na podnoszeniu efektywności pracy, przeprowadzaniu pomiaru dydaktycznego, zajmują się korelacją przedmiotową i doskonaleniem nauczycieli. Ponadto działają zespoły poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem nauczania.

 Zespoły wychowawców klas

 

    Praca wychowawcza i opiekuńcza koordynowana jest przez komisję wychowawców klas. Inicjuje ona różnorodne formy działalności o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym. W procesie wychowawczym zwraca się uwagę na łączenie pięknej tradycji ze współczesnością, tworząc jednocześnie tradycję dla następnych pokoleń uczniów.
    Ważne zadanie wychowawcze spełniają uroczystości szkolne przygotowane przez zespoły uczniów klas trzecich z wychowawcami. Do najciekawszych i najbardziej wartościowych należą: ceremoniał przyjęcia młodzieży klas I w poczet uczniów liceum, spotkania opłatkowe w szkole i internacie, Dzień Patrona szkoły i przegląd pracy pozalekcyjnej. Ta ostatnia forma weszła na stałe do kalendarza imprez szkolnych przed trzema laty.

 Biblioteka i czytelnia

 

    Rolę kształcącą i wychowawczą spełnia biblioteka i czytelnia szkolna. Księgozbiór liczy 32 tysiące woluminów, z czytelni dziennie korzysta średnio 50 osób a wypożyczeń jest około 100 dziennie.

    Praca wychowawcza realizowana jest przy dużym udziale rodziców i samorządu uczniowskiego.