01.09.2020, autor: I LO

Wyprawka szkolna i stypendia

WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego:

- słabowidzących, słabosłyszących, niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Wnioski o „wyprawkę szkolną” składa rodzic osobiście u Pedagoga Szkolnego, ewentualnie można przesłać przez dziennik elektroniczny moduł Wiadomości (do p. Beaty Soboń) w formie skanu – w terminie do 8 września.

Wzór wniosku do pobrania w zakładce STYPENDIA

 

STYPENDIA  SOCJALNE

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne. Stypendium przysługuje uczniowi I LO zamieszkałemu na terenie M. Zamość, którego rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej (dochód uprawniający do otrzymania stypendium pozostaje niezmienny i wynosi 528 zł netto na członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego-308 zł). 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć osobiście u Pedagoga Szkolnego, ewentualnie przesłać przez dziennik elektroniczny moduł Wiadomości (do p. Beaty Soboń) w formie skanu - w terminie  do 15 września. Wnioski po tym terminie składane są bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Przypominamy, o konieczności zaznaczenia we wniosku wybranej formy stypendium (to w jakiej formie ostatecznie zostanie wypłacone stypendium zależy od sytuacji epidemiologicznej i wytycznych z Urzędu Miasta). 

Uczniowie mieszkający poza Zamościem o stypendium socjalne ubiegają się we właściwym  urzędzie gminy.

Wniosek oraz wymagane oświadczenia do pobrania w zakładce STYPENDIA.

 

STYPENDIUM LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH

Program stypendialny skierowany do uczniów klas I-III, szczególnie uzdolnionych  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości, którzy na zakończenie roku uzyskali z trzech wymienionych przedmiotów średnią ocen co najmniej 5,33. Stypendium przyznawane na okres 01.09.2020-30.06.2021 w kwocie 390 zł/msc.

Regulamin,  wymagane dokumenty (w tym indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowywany wspólnie z wybranym nauczycielem-opiekunem merytorycznym) oraz termin złożenia dokumentów dostępne na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce STYPENDIA

 

STYPENDIUM NAUKOWE IM. BOLESŁAWA HASSA

Stypendium otrzymują:

- uczniowie klas pierwszych, którzy posiadają  tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez wojewódzką komisję konkursową na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.), tzw. KONKURSY KURATORYJNE. 

Premiowani są w szczególności laureaci i finaliści konkursów z chemii.

- uczniowie klas drugich i trzecich,  którzy posiadają  tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125 z późn. zm.), lub  tytuł laureata olimpiady na szczeblu międzynarodowym,

- absolwenci  – uczestnicy  olimpiady międzynarodowej,

- uczniowie  Szkoły, którzy są członkami Kadry Narodowej (sport).

O przyznanie stypendium wnioskuje uczeń lub opiekun merytoryczny.

Stypendium przyznawane na okres 01.09.2020-30.06.2021.

Wnioski składa się osobiście w Sekretariacie Szkoły, ewentualnie można przesłać przez dziennik elektroniczny moduł Wiadomości (p. Izabela Pełech) w formie skanu.

Wzór wniosku do pobrania w zakładce STYPENDIA.

 

STYPENDIUM AIRNET

Stypendium  ma na celu wspieranie młodzieży aktywnej i twórczej społecznie uczęszczającej do I LO poprzez udzielanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem i rozwojem osobistym.

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego i wypłacane w 4 transzach.

O przyznanie stypendium wnioskuje uczeń, opiekun merytoryczny lub wychowawca klasy.

Wnioski składa się osobiście w Sekretariacie Szkoły, ewentualnie można przesłać przez dziennik elektroniczny moduł Wiadomości  (p. Izabela Pełech) w formie skanu.

Wzór wniosku do pobrania w zakładce STYPENDIA.