19.10.2015, autor: K. Kamińska

VII Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Cele konkursu: 

popularyzacja wiedzy o języku polskim oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, zwiększenie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem myśli, wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.

 

Uczestnicy konkursu:

uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którym jest bliska troska o kulturę języka polskiego i pragną pogłębiać swoją wiedzę językową, zapraszamy i życzymy powodzenia.

 

Przebieg konkursu:

część pisemna – test językowy (grudzień), 

część ustna – oratorska – finał (marzec); temat zmagań: Środowiskowe odmiany polszczyzny. Na zgromadzonym materiale językowym omów wybrany socjolekt.

komisja wytypuje trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody książkowe.

 

Organizatorzy: 

nauczyciele języka polskiego: Krystyna Kamińska, Magdalena Lis.

 

Wymagania:

znajomość zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania w zakresie fleksji, składni, frazeologii, leksyki, kultury języka i retoryki.

 

Bibliografia:

S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno- gramatyczny. Warszawa, PWN.

W. Doroszewski, O kulturę słowa. Wybór porad językowych. Warszawa, Książka i Wiedza.

W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN.

Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, Wilga.

H. Kajetanowicz, Licz się ze słowami. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, Wiedza Powszechna.

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

J. Miodek, Rzecz o języku. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

J. Miodek, Słowo jest  w człowieku. Poradnik językowy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.

J. Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław, Europa.

Nauka o języku dla polonistów pod red. S. Dubisza, Warszawa, Książka i Wiedza.

R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.

Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka. Warszawa, PWN.

Współczesny język polski  pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Inne dostępne poradniki językowe.