25.01.2012, autor: K. Kamińska

Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim 2011/2012

Polonistki l Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego, w trosce o poprawność i piękno języka młodzieży, po raz trzeci zorganizowały Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Są to: Krystyna Kamińska, Magdalena Lis i Bogusława Racewicz-Białek.
Coraz częściej zauważa się - w wypowiedziach ustnych i pisemnych - mniejszą dbałość o kulturę języka. Dotyczy to telewizji, radia, prasy, Internetu, szkoły itd. Tymczasem język świadczy o kulturze osobistej człowieka. A ta uzewnętrznia się w sposobie mówienia i pisania, w doborze słów mających wyrażać myśli i uczucia, w poprawnej odmianie wyrazów oraz zgodnej z zasadami gramatyki budowie zdań, w starannej wymowie, wreszcie w takim operowaniu głosem, aby nie drażnić słuchacza.
Popełnianie błędów przez niedbalstwo, sięganie po słownictwo potoczne lub żargonowe w sytuacjach, w których należy się posłużyć piękną i poprawną polszczyzną, tzw. literacką, to nie dowód oryginalności, ale przejaw złego wychowania oraz braków w kulturze wysławiania się. Dlatego ważne są następujące cele konkursu:
-Popularyzowanie wiedzy o języku polskim.
-Uświadomienie, że jest on elementem kultury i tożsamości narodowej.
-Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.
-Wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.
Pisemna część konkursu odbyła się 20 stycznia 2012 roku. Do rozwiązania testu przystąpiło 67 osób.
Do części ustnej - oratorskiej zakwalifikowało się trzynastu uczniów. Są to:
-Katarzyna Jakubczak - klasa III f - p. Magdalena Lis
-Katarzyna Mazurkiewicz - klasa III a - p. Krystyna Kamińska
-Karolina Kamińska - klasa l e - p. Małgorzata Twardziszewska
-Katarzyna Ziółkowska - klasa l a - p. Krystyna Kamińska
-Agnieszka Kawka - klasa l e - p. Małgorzata Twardziszewska
-Patrycja Wojda - klasa II e - p. Magdalena Lis
-Małgorzata Duda - klasa l g - p. Piotr Linek
-Magdalena Głąb - klasa III e - p. Bogusława Racewicz- Białek
-Kinga Malec -klasa II e - p. Magdalena Lis
-Aleksandra Pazura - klasa III b - p. Krystyna Kamińska
-Paula Skrobucha - klasa III a - p. Krystyna Kamińska
-Urszula Lis - klasa l a - p. Krystyna Kamińska
-Tomasz Gil - klasa l a - p. Krystyna Kamińska
Ustna część konkursu rozpocznie się 9 marca 2012 roku o godzinie ósmej w auli szkolnej. Temat zmagań: Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny. Omów na wybranych przykładach jedną z odmian stylistycznych języka polskiego.
Część artystyczną przygotuje młodzież pod kierunkiem pani Beaty Hawrylak.