10.09.2012, autor: P. Kończyński

Szczęśliwy numerek

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013, a wraz z nim wznowiła działalność akcja SU „Szczęśliwy numerek”. Dla przypomnienia umieszczamy poniżej regulamin tej akcji.

 

Regulamin szkolnego „szczęśliwego numerka"

 1. Szczęśliwy numerek będzie losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) o godz. 7:40 w obecności dyżurnego szkolnego oraz pracownika szkoły.
 2. Wylosowane numery, podane są do wiadomości uczniów i nauczycieli przez ich wywieszenie na tablicy samorządu, w pokoju nauczycielskim oraz przy stanowisku dyżurnego.
 3. Dany numerek, może być wylosowany raz w miesiącu. Od wyniku losowań nie ma odwołań.
 4. Uczeń, którego numerek zostanie wylosowany, jest zwolniony z odpowiedzi ustnej oraz niezapowiedzianych kartkówek.
 5. Uczeń może skorzystać z prawa do odpowiedzi lub pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 6. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 7. Szczęśliwy numerek nie zwalnia ucznia z:
 • odrabiania prac domowych
 • pisania zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek
 • uczestnictwa w lekcji wychowania fizycznego
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
    8. Z przywileju szczęśliwego numerka uczeń nie może korzystać na zajęciach, z których otrzymał przynajmniej 4 oceny niedostateczne