29.10.2008, autor: ZP

Konkurs na projekt strony www Uczniowskiego Klubu Sportowego "Zamojski" przy I LO w Zamościu

Klub UKS "Zamojski" organizuje konkurs, dla uczniów I LO w Zamościu, na projekt strony WWW uczniowskiego klubu sportowego "ZAMOJSKI" przy I LO w Zamościu.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej.

WARUNKI KONKURSU


1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III I LO w Zamościu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w konkursie. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo (zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby).
3. Uczeń (zespół) zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że:

  • jest jedynym autorem
  • praca konkursowa nie została wykonana na zamówienie, na podstawie jakiejkolwiek umowy.

4. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt jest własnością UKS „ Zamojski” i może być wykorzystywany jako strona internetowa UKS „Zamojski”, w razie konieczności modyfikowana i uzupełniana.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska oraz informacji o zwycięzcy konkursu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej I LO w Zamościu.
FORMY PREZENTACJI PRAC
1. Można korzystać z dowolnego programu do tworzenia stron WWW, nie należy korzystać z gotowych szablonów.
2. Prace konkursowe powinny spełniać wymagania:

  • projekt powinien zawierać stronę główną o nazwie index.html;
  • witryna powinna zawierać nazwę klubu i następujące kategorie tworzące menu: Uczniowski Klub Sportowy „Zamojski”, Ogłoszenia, Zajęcia Sportowe, Kontakt, Statut, Szkolenia i Kursy, Imprezy, Obozy;
  • witryna powinna ułatwiać łatwą i przejrzystą nawigację.

3. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do p. Agata Kucharskiej lub p.  Zbigniewa Pałki do dnia 17 listopada 2008 roku.

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Projekty na opisanych płytach lub innych nośnikach pamięci można składać do dnia 1 grudnia 2008 roku do nauczycieli p. Agaty Kucharskiej lub p. Zbigniewa Pałki.
2. Prace niespełniające wymogów Regulaminu Konkursu lub doniesione po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, w składzie minimum 3 osobowym wyłoniona przez organizatorów konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięską pracę.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 grudnia 2008 roku.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej I LO w Zamościu i na tablicy ogłoszeń UKS „Zamojski” nie później jak do 5 grudnia 2008 roku.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani odrębnie.

NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrekcję I LO w Zamościu oraz UKS „Zamojski”. Jest to nagroda niespodzianka. O rodzaju nagrody zostanie poinformowany zwycięzca odrębnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursu udzielają p. Agata Kucharska i p. Zbigniew Pałka.
2. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
3. W szczególnych przypadkach przewodniczący Komisji Konkursowej może podjąć decyzje nie ujęte w regulaminie.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest: UKS „Zamojski” p. Agata Kucharska.