05.11.2008, autor: ZP

Konkurs na projekt logo UKS "Zamojski" przy ILO

REGULAMIN
KONKURSU NA PROJEKT LOGO
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
"Zamojski" PRZY I LO W ZAMOŚCIU

ORGANIZATORZY KONKURSU
UKS "Zamojski"
ul. Akademicka 8
22-400 Zamość
CEL
1. Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych do udziału w konkursie projektów, zwycięskiego projektu elementu graficznego (zwanego w pozostałych postanowieniach niniejszego Regulaminu: Logo), stanowiącego utwór plastyczny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwycięskie Logo stanie się oficjalnym symbolem wizualnym identyfikującym UKS "Zamojski", które to mieści się przy I LO w Zamościu..
2. Uzyskanie ciekawego projektu LOGO, który będzie przedstawiony na zebraniu zarządu UKS „ Zamojski”.

WARUNKI KONKURSU
1.W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III I LO w Zamościu.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w konkursie. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo (zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby).
3. Uczeń (zespół) zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że:
-jest jedynym autorem
-praca konkursowa nie została wykonana na zamówienie, na podstawie jakiejkolwiek umowy
-do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które nie były zgłaszane do innych konkursów, niż konkurs przewidziany niniejszym regulaminem.
4. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt jest własnością UKS „ Zamojski” i może być wykorzystywany jako LOGO UKS "Zamojski", w razie konieczności modyfikowane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska oraz informacji o zwycięzcy konkursu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
7. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej I LO w Zamościu.
FORMY PREZENTACJI PRAC
1. Można korzystać z dowolnego programu do tworzenia obrazów, nie należy korzystać z gotowych szablonów.
2. Prace konkursowe powinny spełniać wymagania:
• projekt Logo przedłożony zostanie w formie papierowej na karcie formatu A4, a jednocześnie przedłożony zostanie w formie pliku graficznego w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 pikseli oraz nie większej niż 1800x1200 zapisanego na nośniku elektronicznym w postaci płyty CD,
• projekt Logo zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, podpisany będzie imieniem i nazwiskiem jego autora.

3. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą się zgłaszać do p. Agaty Kucharskiej do dnia 17 listopada 2008 roku.

WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT LOGO

1. Projekt Logo może występować w następujących wariantach:
a) Logo typu będącego stylizacją literową nazwy UKS "Zamojski",
b) elementu graficznego będącego symbolem UKS "Zamojski", 
c) połączenia obu elementów opisanych w poprzednich podpunktach.
2. Projekt Logo może być wykonany dowolną techniką komputerową.
3. Projekt Logo powinien charakteryzować się sportową funkcją klubu
4. Projekty Logo powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania oraz powinny zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę bez względu na technikę wykonania.

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Projekty na opisanych płytach lub innych nośnikach pamięci można składać do dnia 1 grudnia 2008 roku do p. Agaty Kucharskiej.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa, w składzie minimum 3 osobowym wyłoniona przez organizatorów konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięską pracę.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 grudnia 2008 roku.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej I LO w Zamościu i na tablicy ogłoszeń UKS "Zamojski" nie później jak do 5 grudnia 2008 roku.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagrody zwycięzcy zostaną poinformowani odrębnie.
NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrekcję I LO w Zamościu oraz UKS "Zamojski". Jest to nagroda niespodzianka. O rodzaju nagrody zostanie poinformowany zwycięzca odrębnie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzania konkursu udzielają p. Agata Kucharska 
2. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
3. W szczególnych przypadkach przewodniczący Komisji Konkursowej może podjąć decyzje nie ujęte w regulaminie.
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest: UKS "Zamojski" p. Agata Kucharska.