12.10.2010, autor: M. Podolak

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Miłośników pięknej polszczyzny, tych którzy mają dosyć bylejakości językowej, zapraszamy do udziału w II Konkursie Wiedzy o Języku Polskim. W trakcie przygotowań do konkursu pomocne  mogą okazać się zbiory  szkolnej biblioteki. Zapraszamy.

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 2010/2011

Cele konkursu:  
- popularyzacja wiedzy o języku polskim oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej,
- doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
- zwiększenie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem myśli,
- wzbudzenie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.

Uczestnicy konkursu:
- uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którym jest bliska troska o kulturę języka polskiego i pragną pogłębiać swoją wiedzę językową,
- zapraszamy i życzymy powodzenia.  

Przebieg konkursu:
- część pisemna – test językowy – styczeń,
- część ustna – oratorska ( finał ) – marzec; temat zmagań :”Bogactwo fleksji polskiej. Wybierz jedno zagadnienie z fleksji języka polskiego i omów na przykładach”.
- komisja wytypuje trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy:
- nauczyciele języka polskiego: Bogusława Racewicz -Białek, Magdalena Lis, Beata Wasilewska- Wnuk, Krystyna Kamińska.

Zakres treści:
- znajomość zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania w zakresie fleksji, składni, frazeologii, leksyki, kultury języka i retoryki.

Bibliografia:
- S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno- gramatyczny. Warszawa, PWN. W. Doroszewski, O kulturę słowa. Wybór porad językowych. Warszawa, Książka i Wiedza.
- W Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN.
- Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, Wilga.
- H. Kajetanowicz, Licz się ze słowami. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
- W. Kochański, (…), A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, Wiedza Powszechna.
- Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
- J. Miodek, Rzecz o języku. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- J. Miodek, Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
- J. Miodek, Słownik Ojczyzny polszczyzny. Europa.
- Nauka o języku dla polonistów pod red. S. Dubisza. Warszawa, Książka i Wiedza.
- R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.
- Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka. Warszawa, PWN.
- Współczesny język polski pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
- Inne dostępne poradniki językowe.