25.02.2013, autor: I. Pełech

Drugi etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie

23 lutego 2013 roku przeprowadzony został w naszej szkole, będącej siedzibą Komitetu Okręgowego, drugi etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. 

Gościliśmy 40 finalistów etapu szkolnego z liceów: Chełma, Kolbuszowej, Lublina, Łańcuta, Przemyśla i Zamościa.

Uczestnicy etapu okręgowego w pierwszej części zawodów rozwiązywali test z zakresu znajomości prawa, następnie ci, którzy zdobyli największą liczbę punktów przystąpili do pisania wypracowania na temat: „Scharakteryzuj instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich w RP-geneza, powoływanie i odwoływanie, pozycja ustrojowa, zakres działań i znaczenie”. Pracom jury Komitetu Okręgowego przewodniczył p. Zygmunt Kamiński z I LO w Zamościu; w skład weszli również:

p. prof.  zw. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu;  

p. dr Bogdan Szyszka – adiunkt -Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu; 

p. Bogdan Leszczuk -  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli;  

p. Maria Kaliszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

p. Michał Pałczyński - nauczyciel historii - I LO w Zamościu; 

p. Paulina Adamowicz – nauczyciel wos - I LO w Zamościu; 

p. Magdalena Sak- nauczyciel historii oraz wos - IV LO w Zamościu.

Po sprawdzeniu wszystkich prac i przeliczeniu punktów uzyskanych z obu części zawodów komisja wyłoniła trójkę laureatów:

I miejsce - Kinga Procek z LO im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

II miejsce - Magdalena Kubicka z IX LO im. M. Kopernika w Lublinie

III miejsce - Kamil Oleszek z III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyłonieni laureaci będą reprezentować województwo lubelskie i podkarpackie na etapie centralnym Olimpiady, który odbędzie się 23 marca 2013 roku.

Laureaci i finaliści Olimpiady uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami, a także nagrodami rzeczowymi  ufundowanymi przez sponsorów.W imieniu Komitetu Okręgowego XV Olimpiady Wiedzy o Prawie serdecznie dziękujemy Sponsorom Olimpiady za okazane wsparcie:Panu Prezydentowi Miasta Zamość - Marcinowi Zamoyskiemu, Panu Wójtowi Gminy Zamość - Ryszardowi Gliwińskiemu, Panu Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu UM Zamość - Jerzemu Michalskiemu, Panu Dyrektorowi Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Polisa Życie S.A.” Odział w Zamościu - Antoniemu Pawlukowi, Pani Notariusz Barbarze Soboń oraz Panu Mecenasowi Cezaremu Lipko. 

Podziękowania składamy również uczestnikom Olimpiady, którzy podjęli trud rzetelnego przygotowania się do zmagań konkursowych. Gratulujemy wszystkim wyników, a laureatom życzymy powodzenia w zmaganiach na etapie centralnym.