15.02.2011, autor: K. Kamińska

Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Nauczycielki języka polskiego, kierując się troską o poprawność i piękno języka młodzieży, po raz drugi zorganizowały Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim. Są to: Krystyna Kamińska, Magdalena Lis, Bogusława Racewicz-Białek, Beata Wasilewska-Wnuk.
W ostatnim czasie zauważa się mniejszą dbałość o kulturę i poprawność wypowiedzi. Skąd się biorą błędy językowe? Odpowiedź wydaje się oczywista. Najczęściej – z braku wiedzy. Jeśli nawet uczniowie znają zasady poprawnego mówienia i pisania po polsku, nie przekształcają teorii w umiejętności i nawyki. Często błędy wynikają z bezmyślności oraz obojętności wobec nakazów kultury języka.
Aby doskonalić swój język, należy:
- Mieć świadomość istnienia norm językowych.
- Korzystać ze słowników i poradników.
- Czytać książki i mądrą prasę.
- Być wrażliwym na poprawność języka.

Cele konkursu zorganizowanego w naszej szkole.
Popularyzowanie wiedzy o języku polskim.
Uświadomienie, że jest on elementem kultury i tożsamości narodowej.
Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.
Wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.

Pisemna część konkursu odbyła się 31 stycznia 2011 roku. Do rozwiązania testu przystąpiło 31 osób. 
Do części ustnej – oratorskiej zakwalifikowało się siedem uczennic. Są to:
Aleksandra Gajewska – klasa II f
Magdalena Dłuś - klasa II e
Diana Krzepiłko – klasa III d
Joanna Bałabuch – klasa I g
Katarzyna Jakubczak – klasa II f
Linda Kubów – klasa II e
Magdalena Głąb – klasa II e


Ustna część konkursu rozpocznie się 2 marca 2011 roku o godzinie ósmej w auli szkolnej.
Temat zmagań: Bogactwo fleksji polskiej. Wybierz jedno zagadnienie i omów
na przykładach
.