specjalne potrzeby edukacyjne

Pracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych - Materiały do pobrania

Karta-wzór KIPU

Program pracy z uczniem zdolnym

Prezentacja ze szkolenia - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych
Organizacja procesu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Poradnik Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży – prawne ABC

Materiały informacyjne i szkoleniowe wypracowane w projekcie „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” MEN – APS:

Specyficzne trudności w uczeniu się
Materiały dla nauczycieli
Materiały szkoleniowe cz. I
Materiały szkoleniowe cz. II
Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Model pracy-prezentacja
Jakość w edukacji włączającej

"One są wśród nas" - publikacje

Seria I
Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu
Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu
Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu
Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu

Seria II
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole
Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu
Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu
Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu