X Miesiąc Opowiadań

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE „MIESIĄC OPOWIADAŃ”

 

REGULAMIN:

Termin:

6. 11. 2019 – 4. 12. 2019

5. 02. 2020 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

Zasady:

 • każdy uczestnik będzie zobowiązany do napisania 4 opowiadań, koncentrujących  się wokół podawanych co tydzień słów kluczowych
 • jedna osoba może wysłać tylko jeden zestaw opowiadań
 • konkurs będzie się rozgrywał na etapie szkolnym i międzyszkolnym
 • na etapie szkolnym zostanie wyłoniony najlepszy zbiór opowiadań jednego autora i najlepsze opowiadanie, które następnie przejdą do etapu międzyszkolnego,
 • na etapie międzyszkolnym zostanie nagrodzony autor najlepszego zestawu opowiadań oraz najlepszego opowiadania,
 • na napisanie i oddanie opowiadania uczestnik ma tydzień od ukazania się słowa – klucza
 • słowa – klucze będą ukazywały się  na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu (www.1lo.com.pl) w każdą środę trwania konkursu  o godzinie 10.00 (pierwsze słowo ukaże się 6 listopada)
 • do godziny 10.00 w środę uczestnik ma czas na złożenie opowiadania z poprzedniego tygodnia
 • opowiadanie winno być złożone w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem lub wybranym znakiem graficznym)
 • do koperty z ostatnim opowiadaniem należy dołączyć zapis wszystkich opowiadań w postaci elektronicznej, oraz zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą dane kontaktowe (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres korespondencyjny, e-mail), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • prace należy złożyć we własnej bibliotece szkolnej, zaś w przypadku, gdyby nie powołano komisji szkolnej, prace należy dostarczyć do biblioteki I LO (w godzinach 7.30-15.30)
 • wymagania formalne: czcionka 12, interlinia 1,5, Times New Roman
 • na etapie szkolnym prace będą sprawdzane przez nauczycieli danej szkoły, zaś na etapie międzyszkolnym zwycięzców wyłoni niezależna komisja
 • ocenie będą podlegać: zgodność z wymogami gatunku, oryginalność, poprawność stylistyczno - językowa, związek ze słowem kluczowym
 • nazwiska autorów zostaną ujawnione po zapadnięciu werdyktu jury
 • opowiadanie nie może mieć mniej niż 1000 i więcej niż 2000 słów

Nagrody: 

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dodatkowo najlepszy tekst zostanie opublikowany w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym oraz na stronie internetowej ILO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych