VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

Słowo piękne i prawdziwe może skruszyć mury

zjednoczyć serca i umysły wszystkich pokoleń.

Cyprian Kamil Norwid

 

VIII SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego

w Zamościu 

2016/2017

Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o języku polskim oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
 • zwiększenie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem myśli,
 • wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.

Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którym jest bliska troska o kulturę języka polskiego i pragną pogłębiać swoją wiedzę językową,
 • zapraszamy i życzymy powodzenia.

Przebieg konkursu:

 • część pisemna – test językowy (grudzień), 
 • część ustna – oratorska – finał (luty); temat zmagań: Językowe środki perswazji. Omów zagadnienie, odwołując się do tekstów literackich, publicystycznych lub reklamowych.
 • komisja wytypuje trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy: 

 • nauczyciele języka polskiego:Magdalena Lis, Małgorzata Twardziszewska.

Wymagania:

 • znajomość zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania w zakresie fleksji, składni,  frazeologii, leksyki, kultury języka i retoryki.

Bibliografia:

 • S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno- gramatyczny. Warszawa, PWN.
 • W. Doroszewski, O kulturę słowa. Wybór porad językowych. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN.
 • Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, Wilga.
 • H. Kajetanowicz, Licz się ze słowami. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • J. Miodek, Rzecz o języku. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • J. Miodek, Słowo jest  w człowieku. Poradnik językowy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • J. Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław, Europa.
 • Nauka o języku dla polonistów pod red. S. Dubisza, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka. Warszawa, PWN.
 • Współczesny język polski  pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Inne dostępne poradniki językowe.