VIII Miesiąc Opowiadań

VIII MIESIĄC OPOWIADAŃ

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE „MIESIĄC OPOWIADAŃ”

 

REGULAMIN:

 

Termin:

15. 11. 2017 – 13. 12. 2017

24. 01. 2018 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

 

Zasady:

- każdy uczestnik będzie zobowiązany do napisania 4 opowiadań, koncentrujących  się wokół podawanych co tydzień słów kluczowych

- jedna osoba może wysłać tylko jeden zestaw opowiadań

- konkurs będzie się rozgrywał na etapie szkolnym i międzyszkolnym

- na etapie szkolnym zostanie wyłoniony najlepszy zbiór opowiadań jednego autora i najlepsze opowiadanie, które następnie przejdą do etapu międzyszkolnego,

-  na etapie międzyszkolnym zostanie nagrodzony autor najlepszego zestawu opowiadań oraz najlepszego opowiadania,

-  na napisanie i oddanie opowiadania uczestnik ma tydzień od ukazania się słowa – klucza

-  słowa – klucze będą ukazywały się  na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu (www.1lo.com.pl) w każdą środę trwania konkursu o godzinie 10.00 (pierwsze słowo ukaże się 15 listopada)

- do godziny 10. 00 w środę uczestnik ma czas na złożenie opowiadania z poprzedniego tygodnia

- opowiadanie winno być złożone w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem lub wybranym znakiem graficznym), do koperty z ostatnim opowiadaniem należy dołączyć zapis wszystkich opowiadań w postaci elektronicznej. Prace należy złożyć we własnej bibliotece szkolnej, zaś w przypadku, gdyby nie powołano komisji szkolnej, prace należy dostarczyć do biblioteki I LO (w godzinach 7.30-15.30)

- wymagania formalne: czcionka 12, interlinia 1,5, Times New Roman

- na etapie szkolnym prace będą sprawdzane przez nauczycieli danej szkoły, zaś na etapie międzyszkolnym zwycięzców wyłoni niezależna komisja

- ocenie będą podlegać: zgodność z wymogami gatunku, oryginalność, poprawność stylistyczno - językowa, związek ze słowem kluczowym

- wszystkie prace jednego autora powinny być opatrzone jednakowym godłem. Godło wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres korespondencyjny, e - mail) powinny być dostarczone wraz z pierwszym opowiadaniem w osobnej zaklejonej kopercie do biblioteki szkolnej

- nazwiska autorów zostaną ujawnione po zapadnięciu werdyktu jury

- opowiadanie nie może mieć mniej niż 1000 i więcej niż 2000 słów

 

Nagrody:

zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dodatkowo najlepszy tekst zostanie opublikowany w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym, Skafandrze oraz na stronie internetowej ILO