V Szkolny Konkurs Informatyczny

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 • Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji wśród uczniów.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia.
 • Poznawanie i rozwijanie talentów informatycznych.
 • Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego.
 • Popularyzacja informatyki i technologii informacyjnej i wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów.
 • Zachęcanie do samokształcenia i inwestowania we własny rozwój

 

Informacje organizacyjne:

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych.
 • Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania teoretyczne i część praktyczną przy komputerach w czasie 90 min.
 • Średni wynik uzyskany przez uczniów z danej klasy będzie podstawą do określenia miejsca w klasyfikacji w zespołowej.
 • Uczniowie za zajęcie miejsc od I-III otrzymują - w kategorii indywidualnej i zespołowej atrakcyjne nagrody rzeczowei dyplomy.
 • Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Komitet organizacyjny Konkursu:

Grzegorz Nogas - wicedyrektor

Zbigniew Pałka

 

Warunki uczestnictwa:

      1. W konkursie biorą udział 2-3 osobowe zespoły klasowe wytypowane przez samorząd klasowy, wychowawcę klasy lub nauczyciela informatyki.

2. Termin zgłoszenia:do 30 kwietnia 2019r.na adres: gnogas@wp.pl

3. Konkurs odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godz. 1150

4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu przeprowadzenia konkursu

 

Zakres wymagań:

 • Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej
 • Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
 • Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego