Szkolny Konkurs Leksykalno-Gramatyczny

Regulamin Szkolnego Konkursu Leksykalno-Gramatycznego

z języka angielskiego dla klas I.

1. Konkurs, który adresowany jest wyłącznie do uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, sprawdza wiedzę leksykalno-gramatyczną z języka angielskiego na poziomie B1/B1+ (Intermediate/Intermediate+) i jest opracowany na podstawie materiałów na w/w poziomie.

2. Konkurs obejmuje zadania typu: test wielokrotnego wyboru, transformacje zdań, słowotwórstwo oraz uzupełnianie luk w tekście.

3. Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji klasowych oraz konkursu na szczeblu szkolnym. Eliminacje klasowe przeprowadzane są przez poszczególnych nauczycieli uczących w klasach pierwszych na podstawie testu przygotowanego przez organizatorów konkursu.

4. Ilość uczniów chętna do przystąpienia do eliminacji klasowych jest nieograniczona, tj, cała klasa może wziąć udział w eliminacjach.

5. Testy eliminacyjne są sprawdzane przez nauczycieli uczących poszczególnych uczniów według klucza opracowanego przez organizatorów konkursu.

6. Z puli testów eliminacyjnych organizatorzy wyłaniają od 30 do 35 uczniów z najlepszymi wynikami. Uczniowie ci biorą udział w etapie szkolnym konkursu.

7. Zwycięzcy etapu szkolnego zostaną wyłonieni na podstawie testu przeprowadzonego i sprawdzonego przez organizatorów konkursu.

8. Ogłoszenie wyników następuje w ciągu 2 tygodni od dnia przeprowadzenia konkursu.

9. Sprawdzone prace konkursowe są dostępne do wglądu uczniów przez miesiąc od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

10. Organizatorzy przyznają 3 nagrody główne oraz 5 wyróżnień.

11. Sponsorami nagród są wydawnictwa podręczników do nauki języka angielskiego oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

 

Organizatorzy:

Monika Borowska

Agnieszka Turzyniecka