Szkolny Konkurs Biologiczny

Szkolny Konkurs Biologiczny

Regulamin

Rok szkolny 2018/2019ORGANIZATOR

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu

ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tel/fax: (84) 639-28-01, 639-22-06

e-mail: zam.1lo@2com.pl

strona: http://1lo.com.pl

koordynator : Krzysztof Bałuka – nauczyciel biologii

CELE KONKURSU

• Rozwijanie zainteresowań biologicznych;

• Pobudzanie aktywności badawczej;

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia człowieka i zasad profilaktyki;

• Rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie umiejętności posługiwania się biologicznym sprzętem laboratoryjnym

ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJA KONKURSU

w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I, II liceum ogólnokształcącego, w szczególności ci, którzy mają zamiar kontynuować naukę na kierunkach przyrodniczych i medycznych wyższych uczelni, bądź mają zamiar wziąć udział w Olimpiadzie Biologicznej,

konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje międzyklasowe i ścisły finał (5 osób z najwyższymi wynikami eliminacji miedzyklasowych),

na obu etapach konkursu  uczniowie rozwiązują testy pisemne o charakterze maturalnym (zadania otwarte z czasownikami operacyjnymi- wyjaśnij,  porównaj , sformułuj, zaprojektuj, wykaż, uzasadnij),

w ścisłym finale, oprócz rozwiązywanego testu uczniowie będą musieli wykazać się znajomością obsługi mikroskopu świetlnego, wykonaniem świeżych preparatów z przygotowanych materiałów biologicznych, rozpoznaniem wylosowanych preparatów tkanek roślinnych i zwierzęcych, rozpoznawaniem pospolitych gatunków roślin i zwierząt z flory i fauny krajowej,

zgłoszenia do konkursu można składać do końca marca 2019 w formie pisemnej wg. załączonej listy,

konkurs odbędzie się w pierwszej połowie maja (konkretna data zostanie ogłoszona na stronie szkoły),

wyniki konkursu ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową są ostateczne

trzech pierwszych laureatów uzyska cenne nagrody książkowe i honorowe dyplomy


Tematyka Konkursu

zakres podstawowy

biotechnologia i inżynieria genetyczna

bioróżnorodność i jej zagrożenia

zakres rozszerzony

skład chemiczny organizmów

budowa i funkcjonowanie komórki

tkanki roślinne i zwierzęce

klasyfikowanie organizmów

bakterie i wirusy

grzyby i protisty

różnorodność i funkcjonowanie roślin

różnorodność i funkcjonowanie zwierząt

podstawy metabolizmu enzymy, fotosynteza, oddychanie komórkowe

budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

Literatura

podręczniki nauczania biologii     „Ciekawi Świata”    1, 2, 3        zakres rozszerzony wyd. Operon

Botanika – A. Szweykowska – 1982

Zoologia (wszystkie tomy)  – Cz. Błaszczak - 2015

Fizjologia roślin – W. Czerwiński – 1981

Anatomia i fizjologia człowieka – P. Hoser – 1995

Biologia – C. A. Villee – 2017

Biologia – N. Campbell – 2017


Postanowienia końcowe

przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu konkursu,

regulamin będzie dostępny na stronie szkoły

warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne wyrażenie zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia na udział w konkursie. Pisemne zgody przechowywane są w szkole macierzystej ucznia wraz z dokumentacją konkursową. Wyrażenie zgody na udział w konkursie równoznaczne jest z akceptacją możliwości publikacji wizerunku oraz wyników konkursu w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych szkoły. Wzór dokumentu zgody na udział w konkursie będzie dołączony do regulaminu konkursu.


Zapraszamy

Nauczyciele biologi

KARTA ZGŁOSZENIA