IX SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM

IX SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 2017/2018

 

Cele konkursu:

 

 • popularyzacja wiedzy o języku polskim oraz jego roli w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności językowych,
 • zwiększenie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem myśli,
 • wzbudzanie odpowiedzialności za jakość współczesnej polszczyzny.

 

 

Uczestnicy konkursu:

uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którym jest bliska troska o kulturę języka polskiego i pragną pogłębiać swoją wiedzę językową,

zapraszamy i życzymy powodzenia.

 

Przebieg konkursu:

 

 • część pisemna – test językowy (grudzień), 
 • część ustna – oratorska – finał (luty); temat zmagań: W kręgu onomastyki. Zbadaj i omów wybrany problem dotyczący nazw własnych w języku polskim.

 

 

Organizatorzy: 

nauczycielki języka polskiego: Magdalena Lis, Małgorzata Twardziszewska

 

Wymagania:

znajomość zasad języka polskiego i umiejętność ich zastosowania w zakresie fleksji, składni, frazeologii, leksyki, kultury języka i retoryki.

 

Bibliografia:

Wybrane pozycje spośród niżej podanych:

 

 • S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno- gramatyczny. Warszawa, PWN.
 • W. Doroszewski, O kulturę słowa. Wybór porad językowych. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • W. Doroszewski, Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa, PWN.
 • Język polski. Poradnik profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, Wilga.
 • H. Kajetanowicz, Licz się ze słowami. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • W. Kochański, A. Markowski, O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, Wiedza Powszechna.
 • A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • J. Miodek, Rzecz o języku. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • J. Miodek, Słowo jest  w człowieku. Poradnik językowy. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • J. Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny. Wrocław, Europa.
 • Nauka o języku dla polonistów pod red. S. Dubisza, Warszawa, Książka i Wiedza.
 • R. Pawelec, Przyjazna gramatyka języka polskiego. Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN.
 • Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka. Warszawa, PWN.
 • Współczesny język polski  pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Inne dostępne poradniki językowe.

Archiwum testów

IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

V Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

VII Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

VIII Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim