IX Miesiąc Opowiadań

IX MIESIĄC OPOWIADAŃ

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE „MIESIĄC OPOWIADAŃ”

 

REGULAMIN:

Termin:

14. 11. 2018 – 12. 12. 2018

30. 01. 2019 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

 

Zasady:

 

 • każdy uczestnik będzie zobowiązany do napisania 4 opowiadań, koncentrujących  się wokół podawanych co tydzień słów kluczowych
 • jedna osoba może wysłać tylko jeden zestaw opowiadań
 • konkurs będzie się rozgrywał na etapie szkolnym i międzyszkolnym
 • na etapie szkolnym zostanie wyłoniony najlepszy zbiór opowiadań jednego autora i najlepsze opowiadanie, które następnie przejdą do etapu międzyszkolnego,
 • na etapie międzyszkolnym zostanie nagrodzony autor najlepszego zestawu opowiadań oraz najlepszego opowiadania,
 • na napisanie i oddanie opowiadania uczestnik ma tydzień od ukazania się słowa – klucza
 • słowa – klucze będą ukazywały się  na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu (www.1lo.com.pl) w każdą środę trwania konkursu  o godzinie 10.00 (pierwsze słowo ukaże się 14 listopada)
 • do godziny 10. 00 w środę uczestnik ma czas na złożenie opowiadania z poprzedniego tygodnia
 • opowiadanie winno być złożone w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem lub wybranym znakiem graficznym), do koperty z ostatnim opowiadaniem należy dołączyć zapis wszystkich opowiadań w postaci elektronicznej. Prace należy złożyć we własnej bibliotece szkolnej, zaś w przypadku, gdyby nie powołano komisji szkolnej, prace należy dostarczyć do biblioteki I LO     (w godzinach 7.30-15.30)
 • wymagania formalne: czcionka 12, interlinia 1,5, Times New Roman
 • na etapie szkolnym prace będą sprawdzane przez nauczycieli danej szkoły, zaś na etapie międzyszkolnym zwycięzców wyłoni niezależna komisja
 • ocenie będą podlegać: zgodność z wymogami gatunku, oryginalność, poprawność stylistyczno - językowa, związek ze słowem kluczowym
 • wszystkie prace jednego autora powinny być opatrzone jednakowym godłem. Godło wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres korespondencyjny, e - mail) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych powinny być dostarczone wraz z pierwszym opowiadaniem w osobnej zaklejonej kopercie do biblioteki szkolnej
 • nazwiska autorów zostaną ujawnione po zapadnięciu werdyktu jury
 • opowiadanie nie może mieć mniej niż 1000 i więcej niż 2000 słów

 

Nagrody: 

zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dodatkowo najlepszy tekst zostanie opublikowany w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym, Skafandrze oraz na stronie internetowej ILO.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych