IV Szkolny Konkurs Leksykalno – Gramatyczny z Języka Rosyjskiego dla uczniów klas II

Zapraszamy chętnych uczniów z klas II naszego liceum do udziału w konkursie gramatyczno-leksykalnym z języka rosyjskiego.

Regulamin Konkursu

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

I Liceum Ogólnokształcące, odpowiedzialny nauczyciel: Magdalena Nizioł (nauczyciel języka rosyjskiego)

 

II. CELE KONKURSU

sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka rosyjskiego

zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka rosyjskiego

kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem rosyjskim,

promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II liceum 

2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciela języka rosyjskiego (p. Magdalena Nizioł)

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Ocenie podlega wiedza i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej z języka rosyjskiego : poprawność gramatyczna, leksykalna oraz ortograficzna.

Zadania konkursowe będą odnosić się do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

 

V. STRUKTURA KONKURSU

1. Konkurs jest jednostopniowy. Uczestnik rozwiązuje test gramatyczno-leksykalny zawierający zadania zamknięte.

2. Zgłoszenia uczniów do konkursu - do 28 lutego 2020r. 

3. Czas pracy ucznia z arkuszem - 60 minut

4. Przeprowadzenie konkursu - 6 marca 2020 r. godz. 9.00 (wejście B - sala nr 111B )

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Dla laureatów Konkursu (I – III) miejsce przewidziano dyplomy  i cząstkową ocenę celującą z języka rosyjskiego.

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w terminie do 13 marca 2020r na stronie internetowej szkoły.

 

Życzymy powodzenia!

Organizator

Magdalena Nizioł